Σάββατο , 24 Οκτωβρίου 2020

Δ.Σ την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στα 3Β

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά:
1. Κατανομή (Δ΄ 2015) ποσού 58.272,46 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

2. Συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016.

3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ” άρθρο 281/παρ. 3 του Ν.3463/06.

4. Παράταση λειτουργίας του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” από 1/1/2016 και μετά.

5. Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας.

6. Έγκριση για την 4η παράταση του χρόνου συμβατικής περαίωσης του υποέργου “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου ΟΜΑΔΑ Α/2010 κατά 3 μήνες (ήτοι έως 30.12.2015) μετά την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

7. Έγκριση για την 1η παράταση του χρόνου συμβατικής περαίωσης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου & Αποκατάσταση τομών κατά 4 μήνες (ήτοι έως 12.4.2015).

8. Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

9. Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή της Λαθούριζας του Δήμου Βάρης”.

10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων” έτους 2014 συμβατικού ποσού 9.449,70€ με Φ.Π.Α.) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.

11. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.

12. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανήματος διαγραμμίσεων οδών.

13. Απευθείας ανάθεση την υπηρεσίας “Εργασίες Διαμόρφωσης Δαπέδων Ασφαλείας σε Υφιστάμενες Παιδικές Χάρες”.

14. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση Επιτροπής Καταλληλότητας για την κατασκευή του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

15. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας- καταστροφής αντλιών.

17. Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης των κάτωθι μελετών: 1. Μελέτη Ομβρίων Περιοχής Πανοράματος, 2. Μελέτη Αντιστήριξης Πρανών Παραλιακής Οδού, 3. Μελέτη για την αποκατάσταση, προστασία και ανάπτυξη Αρχαιολογικών Περιοχών του Δήμου, 4. Οριστική Μελέτη (Αρχιτεκτονική, Η/Μ, Στατική, Τοπογραφικά Διαγράμματα, ΕΣΓΑ, και Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου) για την ανακατασκευή, προσθήκη και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό πολυχώρο Διώροφου Κτιρίου της οδού Βασ. Παύλου 51, Ο.Τ. 25 στην Δ.Ε Βούλας, Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Σχολείων και Παιδικών Χαρών.

18. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 48605/6.11.2014 του κ. Εμ. Μαράκη περί ανανέωσης της 518/2014 απόφασης του Δ.Σ για τη μείωση του μισθώματος περιόδου από 18-12-2015 έως 17-12-2016.

19. Χορήγηση θέσης στάθμευσης (Parking) A.M.E.A. στην κα. Α. Καραχρήστου, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Σχετικά: Η υπ. αρ. 39/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

20. Χορήγηση θέσης στάθμευσης (Parking) A.M.E.A. στην κα. Μ. Ανδρονάκου, στη Δ.Ε. Βάρης. Σχετικά: Η υπ. αρ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

21. Τροποποίηση της με αριθμ. 202/2015 απόφασης του Δ.Σ που αφορά επιβολή προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία Αικατερίνη Σκριβάνου & ΣΙΑ Ε.Ε. Για ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο/ενδεικτική πινακίδα στην πρασιά του οικοπέδου επί της Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 197 στη Βούλα, το έτος 2012.

22. Διαγραφή των προσαυξήσεων της οφειλής του κ. Κουλπαλίδη Πρόδρομου από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ.

23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του κ. Κουλπαλίδη Πρόδρομου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς.

24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας SYNERGY HELLAS S.A από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.

25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του κ. Παναγάκη Παναγιώτη από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω λανθασμένης εγγραφής.

26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της κας Ροζούλας Χρήστου- Χρηστίδου από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον οδηγό του οχήματος.

27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του κ. Γεωργίου Μπίτζου από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης.

28. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας “ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο κάτοχο του οχήματος.

29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της κ. Λιάγκα Αντωνίας από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. λόγω εξόφλησης.

30. Διαγραφή ποσού 193,79€ από βεβαιωτικό κατάλογο 903/5-10-2011 και επιστροφή ποσού 350,01€ στον κ. Μιχάλη Κανταλή.

31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και αφορά λανθασμένες παρεμβάσεις της κας Κυριακοπούλου Ελένης του Ιωάννη.

32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας AVIS από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας HERTZ AUTOHELLAS ATEE από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

34. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας LEASE PLAN HELLAS από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς των οχημάτων.

35. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της εταιρείας EMPORIKI RENT από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους οδηγούς ή στους κατόχους των οχημάτων.

36. Έγκριση για κοπή δένδρου (πεύκου) εντός του οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Σύμης & Ηρακλείας στην περιοχή Μηλαδέζα της Δ.Ε. Βάρης στα πλαίσια του υπό εκτέλεση έργου με τίτλο: “Δημοτική Οδοποιία- Κατασκευή και Συντήρηση οδών- Επισκευή τσιμεντοδρόμων”.

37. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στη συμβολή των οδών Β. Παύλου και Ιπποκράτους στη Δ.Ε. Βούλας.