Τετάρτη , 28 Οκτωβρίου 2020
ÔÏ ÊÕÑÉÁÑ×Ï ÐÑÏÂËÇÌÁ ÔÏÕ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÔÉÊÏÕ ÊÁÉ ÏÉ ÅÐÉÐÔÙÓÅÉò ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÓÕÆÇÔÇÓÁÍ ÓÇÌÅÑÁ ÓÅ ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ Ç ÊÅÄÅ ,ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÙÍ ÕÐÏÕÑÃÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÔÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÔÁÓÉÁÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÐÏÕËÏÕ ÊÁÉ ÔÏÕ ÁÍÁÐË. ÕÐ. ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÈÏÄÙÑÏÕ ÄÑÉÔÓÁ--ÓÔÇ ÖÙÔÏ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÊÅÄÅ ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÁÔÏÕËÇÓ Ç ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÔÁÓÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÐÏÕËÏÕ ÊÁÉ Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÈÏÄÙÑÇÓ ÄÑÉÔÓÁÓ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Με τον υπ. Εργασίας του Λουξεμβούργου συναντήθηκε ο Πατούλης

Τα προβλήματα της ελληνικής αυτοδιοίκησης κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής από τους Δήμους, το προσφυγικό – μεταναστευτικό, καθώς η ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης, που είχε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, με τον Νίκολας Σμιτ, υπουργό Εργασίας, Απασχόλησης, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Λουξεμβούργου, το οποίο είναι η προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το εξάμηνο.

Ο κ. Πατούλης, βρίσκεται από χθες στις Βρυξέλλες,όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης, Μάρκου Μάρκουλα, στον οποίο κατέθεσε το αίτημα της ΚΕΔΕ για παράταση του ΕΣΠΑ. Και στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, έχει επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους.